संस्कृत भाषेबद्दल महत्त्वाचे (मालिका)

संस्कृत भाषेची थोरवी सांगणारी लेख मालिका डॉ. सत्चिदानंद शेवडे यांनी फेसबुकवर प्रकाशित केली होती. त्याच लेखमालिकेचे ध्वनीमुद्रण माझ्या आवाजामध्ये आपल्यासमोर सादर करत आहे:

संस्कृत भाषेबद्दल महत्त्वाचे - भाग १

संस्कृत भाषेबद्दल महत्त्वाचे - भाग २

संस्कृत भाषेबद्दल महत्त्वाचे - भाग ३ (अप्रकाशित)

संस्कृत भाषेबद्दल महत्त्वाचे - भाग ४ (अप्रकाशित)

संस्कृत भाषेबद्दल महत्त्वाचे - भाग ५ (अप्रकाशित)

संस्कृत भाषेबद्दल महत्त्वाचे - भाग ६ (अप्रकाशित)

संस्कृत भाषेबद्दल महत्त्वाचे - भाग ७ (अप्रकाशित)

संस्कृत भाषेबद्दल महत्त्वाचे - भाग ८ (अप्रकाशित)
ADVERTISEMENT