१ जानेवारी एक संकल्प दिन

"खरी मजा वेळोवेळी आपल्याला कुठले संकल्प सोडावेसे वाटले ते पाहण्यात आहे. ते नाही पाळता आले म्हणून हताश होऊ नये. आपण अमुक अमुक करण्याचा किंवा न करण्याचा संकल्प सोडलाय हे सांगण्यातच तो जणु काय पार पाडलाय असा ध्वनी असतो." - पु.ल. देशपांडे

पु.ल. देशपांडे यांचा कालनिर्णय दिनदर्शिकेच्या जानेवारी १९८० महिन्याच्या पानामागे असलेला लेख.
स्रोत: https://www.kalnirnay.com/blog/मराठी-लेखणी/एक-जानेवारी-एक-संकल्प-दिन/


ADVERTISEMENT